O C4e

Výzkumná témata C4e

České centrum excelence pro kybernetickou kriminalitu si klade za cíl svými výzkumnými aktivitami přispívat k zvyšování bezpečnosti českého i mezinárodního kyberprostoru. Za tím účelem rovněž stanovuje rozsah a témata svého výzkumu a ostatních aktivit. Vzhledem k multioborovosti centra se rovněž výzkum zaměřuje jak na technické nástroje a postupy, tak i na právní regulaci kyberprostoru a organizační otázky. Hlavními výzkumnými tématy centra jsou kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnost.

Kybernetická kriminalita

V rámci výzkumu v oblasti kybernetické kriminality se členové centra C4e věnují především vývoji technických nástrojů a postupů využitelných jak při prevenci počítačové krimiality, tak při jejím stíhání a získávání elektronických důkazů.

Za tím účelem centrum využívá infrastrukturu kybernetického polygonu, jako nástroje k realizacu forenzních analýz počítačových systémů a simulacem síťového provozu. Centrum rovněž vyvíjí a testuje nástroje k zabezpečenému předávání elektronických dat o kybernetických bezpečnostních incidentech mezi orgány veřejné moci a ostatními subjekty. Dalším zaměřením centra je vývoj nástrojů k forenzní analýze, konkrétně informačního systému forenzní laboratoře a dalších nástrojů.

Jelikož Je kybernetická kriminalita především multioborový problém a ze zkušeností vyplývá, že je často problematické porozumění mezi informatiky, právník a případně vyšetřovateli, vytvořilo C4e rovněž kategorizaci kybernetických bezpečnostních incidentů, která obsahuje definici jednotlivých typů incidentů, best practice postupy při jejich řešení, jejich právní kvalifikaci z hlediska českého i mezinárodního práva a doporučené procesní nástroje využitelné při jejich vyšetřování. Tato kategorizace byla vytvářena a konzultována rovněž na specializovaném fóru organizovaném Europolem a organizací ENISA.

Výzkum se zaměřuje rovněž na procesní otázky zajišťování a nakládání s elektronickými důkazy. Ve výzkumu této oblasti centrum úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, především s policií ČR a Nejvyšším státním zastupitelstvím. Prvním výstupem těchto snah je publikace Elektronické důkazy v trestním řízení, která poskytuje komprehensivní pohled na aktuální právní úpravu a doporučené postupy při nakládání s elektronickými důkazy v trestním řízení. 

Kyberbezpečnost

Při výzkumu v oblasti kyberbezpečnosti využívá centrum úzkou spolupráci s národními a mezinárodními autoritami, především s Národním bezpečnostním úřadem, národním týmem CSIRT, který provozuje CZ.NIC, organizacemi TF-CSIRT, ENISA, či s centrem excelence NATO CCD-COE. Výzkumné projekty jsou zaměřeny především na detekci a handling kybernetických bezpečnostních incidentů, na vývoj nástrojů k analýze síťového provozu, předávání údajů o KBI, či k realizaci cvičení v infrastruktuře kybernetického polygonu.

Z právního hlediska se centrum zaměřuje na analýzu a mezinárodní srovnání úpravy kybernetické bezpečnosti a na součinnost jednotlivých subjektů podílejících se na zajišťování kybernetické bezpečnosti. Výzkum je rovněž orientován na compliance s právní úpravou, či na odpovědnost provozovatelů a správců infrastruktur za jejich zabezpečení. V současné době je rovněž připravována akademická kniha, která by měla shrnovat dosavadní výsledky výzkumu a kriticky hodnotit aktuální právní úpravu a praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.